Alex Jones

Secondary Teacher
Head of Secondary / Geography Teacher

Alex joined Kings in January 2018 after a career as an offshore surveyor, using his degree in Mapping Science from Newcastle University. This involved sailing around the world on various scientific projects such as hunting for lost World War 2 submarines, moving oil rigs in Australia and mapping uncharted waters in the Baltic Sea.

Now happily settled in Slovakia, Mr Jones has moved into education, including a year spent learning Slovak language at Comenius University, Bratislava. Mr Jones has also started the International Postgraduate Certificate in Education from Nottingham University.

Aside from examining maps and reading anything about history, Alex spends his time hiking or cycling and has recently earned an international certificate in brewing beer.

Alex vstúpil do Kings v januári 2018 po kariére ako offshore geodet, s použitím svojho titulu v Mapping Science z Newcastle University. To sa týkalo plavby po celom svete na rôznych vedeckých projektoch, ako je lov na stratené ponorky druhej svetovej vojny, pohybujúce sa ropné plošiny v Austrálii a mapovanie neprebádaných vôd v Baltskom mori.

S radosťou sa usadil na Slovensku, pán Jones sa presedlal na vzdelávanie, vrátane roka stráveného učením sa slovenského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Pán Jones tiež začal medzinárodný postgraduálny certifikát vo vzdelávaní na Nottinghamskej univerzite.

Okrem skúmania máp a čítania o histórii, Alex trávi svoj čas pešou turistikou alebo cykloturistikou a nedávno získal medzinárodný certifikát na varenie piva.

en_GBEnglish (UK)